saostar

Banner โฆษณา

ม บูรพา จับมือ ทต บางพระร่วมมือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยบูรพา จับมือเทศบาลตำบลบางพระร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเทศบาลตำบลบางพระ

                   ที่  ห้องประชุม 903 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์   กาสลักรักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย นายสมเจตน์  เกตุวัตถา  นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับเทศบาลตำบลบางพระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเทศบาลตำบลบางพระทั้งทางด้านการวิจัยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและประชาชนและชุมชนและสนับสนุนการดำเนินงานแบบบูรณาการภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองบริหารจัดการที่ดีเมืองปลอดภัย  เมืองน่าอยู่เมืองทันสมัย เมืองอัจฉริยะและเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นการพัฒนาไปสู่แหล่งท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่โดยรอบตลอดจนเป็นการส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตำบลบางพระอย่างก้าวหน้า และยั่งยืนต่อไป

 ด้านนายสมเจตน์  เกตุวัตถานายกเทศมนตรีตำบลบางพระ  กล่าวว่าเทศบาลตำบลบางพระได้จัดทำผังเมืองในอนาคตของเทศบาลตำบลบางพระโดยกำหนดโครงการพัฒนาเมืองบางพระไว้หลายโครงการ โดยโครงการสิ่งที่มีความสำคัญคือการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ริมห้วยสุครีพความยาวประมาณ 6 กิโลเมตรหรือ 387 ไร่เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นการคืนชีวิตให้แม่น้ำลำคลองกลับมาใสสะอาด

ดังนั้น การพัฒนาห้วยสุครีพต้องใช้แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นธงนำโดยการสร้างตลาดน้ำยุคใหม่ที่มีกิจกรรมแยกเป็นส่วนๆ เล่นโซนอาหาร ส่วนเครื่องใช้ โซนศิลปะพื้นบ้าน วาดภาพดนตรี กีฬาทางน้ำและโซนออกกำลังกาย ดังนั้นเทศบาลตำบลบางพระจึงได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยบูรพาเห็นท้องและต่างตระหนักถึงปัญหาความไม่พร้อมของเทศบาลในด้านขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนตลาดน้ำยุคใหม่ให้สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งทั้งสองฝ่ายจึงได้ร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในกิจการด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงเป็นที่มาของการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ