saostar

Banner โฆษณา

โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2559


โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา นำโดย นางปวีณา ฤกษ์จารี ผู้จัดการส่วนบริหารคุณภาพและความปลอดภัย นางมณีนาฏ พัฒนกูล ผู้อำนวยการบริหาร และนายสมนึก คงนมนาน ผู้อำนวยการดับเพลิง ได้นำเจ้าหน้าที่และพนักงานทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมดังกล่าว เป็นหนึ่งในมาตราการด้านความปลอดภัยที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับกฎหมายการบริหารจัดการความปลอดภัย โดยมุ่งเน้นให้พนักงานสามารถเข้าระงับเหตุ รวมถึงสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

นายสมนึก คงนมนาน ผู้อำนวยการดับเพลิงโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้จำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ที่หออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (ICU) บริเวณชั้น 2 ของอาคาร เนื่องจากสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เพลิงได้ลุกลาม ยากแก่การควบคุม และการใช้แผนอพยพ โดยร่วมกับหน่วยงานทีมดับเพลิงเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี 2559 เพื่อเป็นการฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจในส่วนของการปฏิบัติด้านความปลอดภัย และเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ การฝึกซ้อมในครั้งนี้นำไปสู่การวางแผนปรับปรุงให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาต่อไป ซึ่งผลการซ้อมเป็นไปอย่างน่าพอใจ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ