saostar

Banner โฆษณา

อัสสัมชัญศรีราชา เปิดการแข่งขันกรีฑาสีภายใน


วันนี้ (02 ธันวาคม 2559) ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้มอบหมายให้ นายนิวัฒน์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ ฯ จัดการแข่งขันกรีฑาสีภายใน ประจำปี 2559 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและรักการออกกำลังกาย เห็นคุณค่า สร้างความมั่นใจในตนเอง ในการส่งเสริม ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียนให้ได้แสดงออกมาอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยมี นายนิพิชฌน์ เกตน์พงศ์พันธ กรรมการผู้อำนวยการบริหาร เมืองจำลอง พัทยา ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา รุ่น 4225 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันและมีนายพงษ์มนัส ปริ่มจันทร์ นักกีฬาอาวุโสเป็นผู้กล่าวปฏิญาณตนนักกีฬา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ