saostar

Banner โฆษณา

นักวิชาการแนะภาคตะวันออกชัดเจน 3 แนวทาง เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจ


นักวิชาการ เสนอแนะรัฐบาล ในการลงทุนและพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก ต้องมีความชัดเจน 3  แนวทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนเกิดความมั่นใจ คือ  ด้านกฎระเบียบ-การศึกษา และอำนาจท้องถิ่น


ที่ชั้น  2 ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชานายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง  ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดให้มีการประชุมสัมมนากลุ่มย่อยระหว่างนักลงทุนในพื้นที่ศรีราชาและใกล้เคียง ,นักวิชาการ และผู้ประกอบการต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางและความเหมาะสมในการลงทุน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออก ที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ภาคตะวันออก เป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ (อีอีซี) เพื่อสร้างความเจริญเติบโตในพื้นที่แห่งนี้


 นายอภิชาต  ทองอยู่  นักวิชาการอิสระ และเลขาธิการกลุ่ม  Forum 21  กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ในภาคตะวันออก หรือ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนั้น จะต้องมีความชัดเจน  3  แนวทาง คือ 1.ด้านระเบียบของกฎหมายทางราชการ เพื่อให้สอดรับต่อการเจริญเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะที่ผ่านมาระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆ เป็นปัญหาต่อการพัฒนา ดังนั้นกฎหมายจะต้องปรับให้มีการสอดคล้องต่อการลงทุน และทันสมัยต่อเหตุการณ์
2.ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานในภูมิภาคนี้ จะต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่ โดยจะต้องมีองค์กรที่จะต้องเข้ามาช่วยปรับด้านฐานความคิดด้านเศรษฐกิจยุคใหม่ ไม่ใช่ในยุคเก่าๆที่ผ่านมา  โดยเฉพาะสถาบันที่มีอยู่แล้วมาปรับตัวใหม่ เพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้น
ข้อ 3. ด้านความชัดเจนของท้องถิ่น  เนื่องจากท้องถิ่นจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เพราะการบริหารภูมิภาค จะเป็นในลักษณะ กรรมการผู้จัดการ และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รองรับเขตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากท้องถิ่นมีการบริหารที่แยกย่อย โดยทำอย่างไรจะเชื่อมโยง ไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาที่วางไว้ เช่นขอบเขตหน้าที่ จะต้องมีความชัดเจน โดย 3 ข้อหลักดังกล่าวทางรัฐบาลควรจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไข

 สำหรับขบวนการที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงนั้น จะต้องโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และยกระดับความเชื่อถือในระดับมาตรฐานสากล  เนื่องจากการลงทุนในภาคตะวันออก มีนักลงทุนข้ามชาติเข้ามาลงทุนแทบทั้งสิ้น


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ