saostar

Banner โฆษณา

พัฒนาสังคมฯ จ.ชลบุรี จัดวันคนพิการสากลวันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2560) นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 โดยมีนางสาวจนจิรา ไทยบัณฑิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชลบุรีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานวันคนพิการขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล องค์กร หน่วยงานในการสนับสนุนงานด้านคนพิการและคนพิการที่เป็นแบบอย่างทางสังคม และส่งเสริมโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพ รวมทั้งเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการ ที่อาคารศรีราชาประชาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ปัจจุบันคนพิการในจังหวัดชลบุรีมีประมาณกว่า 20,200 คน มีหน่วยงานรัฐ เอกชน ที่ให้การช่วยเหลือผู้พิการมากเป็นอันดับที่สองของประเทศไทย เป็นรองแค่จังหวัดนนทบุรี

สำหรับผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ คนพิการต้นแบบ ได้แก่ นายกล้าหาญ เชาว์ศิลป์ นายสมเจต จินตนาชัยพร นางสาวอารยา แดงแสง นางสาวสันีย์ วราธนสิน และนางสาวลิ้นฟ้า ลายทอง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ