saostar

Banner โฆษณา

หลายหน่วยงานชี้ คอร์รัปชั่น ต้นตอความขัดแย้งในไทย เร่งหาทางแก้ไข


สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ร่วม มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี สัมมนา  คอร์รัปชั่น หายนะประเทศไทยหวังปลูกฝังค่านิยมให้ประชาชน  นิสิต และนักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านการคอร์รัปชั่น  ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ ขณะที่ภาคการเมืองชี้คอร์รัปชั่น คือต้นตอความแตกแยกทางการการเมือง สังคมและความคิด จำต้องเร่งแก้ไขปัอย่างเร่งด่วน

วันนี้ ( 17 กุมภาพันธ์) สมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ได้จับมือร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จัดการสัมมนาในหัวข้อ คอร์รัปชั่น หายนะประเทศไทยภายใต้โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้กับประชาชน  นิสิต และนักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ให้ร่วมใจกันต้านการคอร์รัปชั่นซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ ณ ห้องประชุม CL 101 อาคารเซ็นทรัลแล็บ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี และมี นายเอกชัย เหลืองสะอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ภายในงานยังจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และมหาวิทยาลัยฯ ,การบรรยายพิเศษโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่มงานกว่า 300 คน


นายเอกชัย เหลืองสะอาด นายกสมาคมฯ กล่าวว่า สมาคมฯ มีมติร่วมกันที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเครือข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,  กรุงเทพฯ,  เชียงใหม่ ,บูรพา  และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสมาคมฯ มีความคาดหวังกับเยาวชนรุ่นใหม่ที่ในอนาคตจะเป็นกำลังสำคัญของชาติ ให้ได้ใช้ความรู้ความเข้าใจและพิษภัยของปัญหาคอร์รัปชั่น มาเป็นเครื่องเตือนสติเมื่อจบการศึกษาออกไปทำงานราชการ หรือภาคเอกชน ซึ่งในการรณรงค์ครั้งนี้จะมีเรื่องการนำหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรม เป็นส่วนร่วม


  การเริ่มต้นของโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ด้วยมองว่าการแก้ความคิดของคนรุ่นเก่าอาจเป็นเรื่องยาก แต่หากปลูกฝังความคิดที่ถูกต้องแก่คนรุ่นใหม่ก็น่าจะง่ายกว่า และคนรุ่นใหม่จะต้องตระหนักว่าการคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง และทำให้การพัฒนาประเทศเดินไปได้ยาก ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยฯ จึงยินดีที่จะต่อยอดโครงการ และสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชั่นในทุกรุปแบบ

 ด้าน นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กล่าวว่าปัญหาใหญ่ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ คือ เรื่องของการคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นต้นตอของความขัดแย้งในทุกรูปแบบของประเทศ โดยเฉพาะ ความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาสภาปฏิรูปฯ ได้เดินหน้าการแก้ไขปัญหาด้านคอร์รัปชั่นเพื่อลดปัญหาความแตกแยกในทุกภาคส่วน วันนี้จึงจำเป็นต้องเชิญทุกภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ