saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชา สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี                อำเภอศรีราชาร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย และสาธารณะสุขจังหวัดชลบุรีเปิดโครงการ สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี นายวรญาณ บุญราช นายอำเภอศรีราชาเป็นประธานเปิดโครงการ สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนาวาโทนริศ ลุประสิทธิ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย สาธารณะสุขจังหวัดชลบุรี นำคณะทันตะแพทย์มาตรวจรักษาและให้ความรู้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของพระราชดำริ ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ด้านสุขภาพ ในเด็ก และ เยาวชน ในปัจจุบัน โดยเฉพาะเด็กควรได้รับการบริการด้านการแพทย์ การดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน มากเป็นพิเศษ แถมยัง แสดงให้เห็นถึงการผนึกพละกำลังกัน ระหว่าง หน่วยงาน สถานพยาบาลภาครัฐ และ เอกชนในท้องถิ่น ในการให้การรักษาพยาบาลอย่าง ทั่วถึง ในถิ่นทุรกันดาร 

ซึ่งโครงการดังกล่าว จะจัดขึ้นที่ โรงเรียน 3 แห่งในจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา โรงเรียนวัดทรงธรรม อำเภอพนัสนิคม และ โรงเรียนวัดเฉลิมลาภ อำเภอหนองใหญ่ ภายใน มีการให้บริการงานด้านสุขภาพ ตรวจทันตะกรรม จากคณะทันตะแพทย์ มูลนิธิสภากาชาดไทย บูทกิจกรรม ให้ความรู้จากชาวชุมชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ผัก และสมุนไพร สอนการละเล่นเด็กให้เหมาะสมกับวัย

 หม่อมราชวงศ์จิยากร อาภากร เสสะเวช กรรมการอำนวยการ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยกกล่าวถึงโครงการ สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ว่าโครงการนี้ได้ดำเนินงานตามพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ท่านทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และยังเป็นประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ท่านทรงมีความห่วงใยในเรื่องสุขภาพฟันของเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงหมอฟันเพราะเรื่องฟันนี่เป็นเรื่องใหญ่ เด็กส่วนใหญ่จะกลัวหมอฟัน เราจึงพยายามทำให้การดูแลสุขภาพฟันเป็นเรื่องสนุก
ซี่งวัตถุประสงค์หลัก ๆ ของเราอยากให้เด็กทุกคนในประเทศไทยหันมาสนใจดูแลสุขภาพฟัน เพราะฟันของเราจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตรวมทั้งยังให้ความรู้กับเด็กในการดูแลฟันอย่างถูกวิธี สิ่งที่พระองค์ท่านปรารถนาที่สุดคือการทำให้เด็กมีสุขภาพฟันที่ดี การมีสุขภาพฟันที่ดีจะทำให้เด็กไม่เจ็บปวดฟัน การไม่เจ็บปวดฟันจะส่งผลถึงการมีสมาธิในการเรียนหนังสือ ซึ่งในตรงนี้จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีตามไปด้วยทั้งร่างกายและจิตใจ 

ในการดำเนินงานตามพระราชดำริ ในโครงการ สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากดูได้จากยอดที่มีเด็กเข้ารับการดูแลฟันกว่า หนึ่งหมื่นคนทั้ง 20 กว่าจังหวัดที่โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ได้เข้าไปในพื้นที่ ซึ่งเด็กที่เข้าร่วมโครงการนี้จะตะหนักถึงการดูแลสุขภาพฟันของตัวเองอย่างถูกวิธี ซึ่งเราได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ปกครองในการที่เรานำหมอฟันมาดูแลฟันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นให้กับเด็กถึงที่ เป็นการช่วยผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายในการพาบุตรหลานไปหาหมอฟันตามโรงพยาบาล คลินิกต่าง ๆ

โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีในการดำเนิดการในตอนแรก ๆ เรามีแผนในกการดำเนินโครงการนี้แค่ 5 ปี แต่ด้วยเสียงตอบรับที่ดีจาก โรงเรียน หน่วยแพทย์ในพื้นที่รวมถึงผู้ปกครองของเด็กเองที่อยากให้เรายังคงดำเนินโครงการต่อไปซึ่งในจุดนี้นี่เองเราได้คิดไว้ว่าจะขยายโครงการต่อไปอีก 10 ปี เพิ่มโอกาสให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศได้รับการรักษาฟันโดยตรงจากทันตแพทย์ต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ