saostar

Banner โฆษณา

Congratulation 24 ช้างเผือก จบอัสสัมชัญศรีราชา รุ่น 7053


โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 7053 ปีการศึกษา 2559 โดยมีนักกีฬาช้างเผือกประเภทฟุตบอล และเซปัคตะกร้อ สำเร็จการศึกษาในรุ่นนี้จำนวน 24 คน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเป็นประธาน


 ที่หอประชุมหลุยส์ชาแนล ตึกวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 7053 ปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาในรุ่นนี้ โดยมี นายพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นายปัญญา เบ็ญจศิริวรรณ นายสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครู อาจารย์ และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยในรุ่นนี้ มีนักกีฬาโครงการพิเศษ  (นักกีฬาช้างเผือก) ในประเภทกีฬาฟุตบอล และเซปัคตะกร้อ จบการศึกษาในรุ่นนี้จำนวน 24 คน
สำหรับนักกีฬาโครงการพิเศษที่จบการศึกษาในรุ่น 7053 นี้ ทั้ง 24 คนได้แก่ นักกีฬาประเภทฟุตบอล 1.นายชนะพงษ์ ริมธีระกุล 2.นายอุปถัมภ์ ทำแท้ 3.นายธัญพิสิทธิ์ พันธุ์ทอง 4.นายนายอนุชา เถาลุน 5.นายภูริวิชญ์ เบ้าลี 6.นายเอลียาห์ กัณหาวรรค 7.นายธนพล ภิรมย์อนุสรณ์ 8.นายพิพัฒพงษ์ ศิระอำพร 9.นายจักกฤษณ์ เสนแก้ว 10.นายอิศรา อุประ 11.นายจำรัส ปุมชัยสงค์ 12.นายอิทธิพล เอกปัชชา 13.นายภคพล แสนวงษ์


นักกีฬาประเภทเซปัคตะกร้อ ได้แก่ 1.นายศิวัชบัญชา สีขวา 2.นายกิตติพงษ์ ใจบุญ 3.นายเกรียงไกร แนมจันทร์ 4.นายเอกพจน์ พักวงศ์ทอง 5.นายจักรกฤษณ์ ศรีสมบูรณ์ 6.นายพงศกร อินทรวงค์ 7.นายวันชนะ แสงบัวภา 8.นายพิเชษฐ์ ไมล์โพธิ์ 9.นายพีรพงศ์ คำลา 10.นายดุสิต ชินจำปา และ11.นายอุดมศักดิ์ นาโควงค์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ