saostar

Banner โฆษณา

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานวันช้างไทย

 สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดงานวันช้างไทย เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองโดยมี  นิทรรศการช้างเผือกคู่พระบารมี รัชกาลที่ ๙ การแสดงวิถีคนกับช้างไทย และให้ความรู้เรื่องของช้างไทยกับเด็ก และเยาวชน
 ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นประธานเปิดงานวันช้างไทย โดยในปีนี้ ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย ซึ่งเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมานาน ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการช้างเผือกคู่พระบารมี รัชกาลที่ ๙ การแสดงวิถีคนกับช้าง ไทยให้ความรู้แก่เด็ก และเยาวชน ความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมมีความผูกพันระหว่างช้างกับคนไทย พร้อมทั้งจัดเลี้ยงบุฟเฟ่ต์เค้กผลไม้นานาชนิด เช่น อ้อย กล้วย ข้าวโพด แตงโม ที่ช้างชอบให้แก่ช้างที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน 10 เชือก และได้นำช้างแสนรู้ เพศผู้ชื่อ แสนดีวัย 3 ปี ซึ่งเกิดในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวออกมาร่วมกิจกรรม ป้อนอาหารอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งถ่ายรูปคู่กับน้องแสนดี เด็กๆ และเยาวชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
 นายอรรถพร เปิดเผยว่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกำหนดจัดกิจกรรม "13 มีนาคม วันช้างไทย" เพื่อเป็นการให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปหันมาสนใจช้างไทย รักช้างไทย หวงแหนช้างไทย ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างไทยมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการรณรงค์ให้มนุษย์ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสัตว์ป่า ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะในปัจจุบันช้างมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเป็นการสร้างค่านิยมร่วมให้คนไทยตระหนักถึงความจำเป็นและการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด ทัศนคติที่ดีอันจะนำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยมีความเหมาะสม จึงได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี และมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 ผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยเกิดขึ้น นับเป็นการยกย่องให้เกียรติว่า เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ