saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบัง แถลงการจัดงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย

 นครแหลมฉบัง แถลงการจัดงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 ที่ห้องประชุมเมืองท่า ชั้น 2 เทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนแถลงข่าวการจัดงาน วันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ที่ศาลาประชาคมอ่าวอุดม ตำบลทุ่งสุขลา โดยมีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมร่วมแถลงข่าว
  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 62 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรณรงค์ให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจของประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการทำนุบำรุง สงวนรักษาศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกและร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ให้เยาวชนรู้สึกหวงแหนวัฒนธรรมไทยอันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของชาติ
  ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงาน ประกอบด้วย ช่วงเช้าเวลา 07.00 น.การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 63 รูป นิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระชนมายุครบ 62 พรรษา และกิจกรรมช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป 
เชิญชมการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สาธิตการทำอาหารไทยและขนมฟื้นไทยบ้าน การจำหน่ายขนมไทย อาหารไทย ในราคา 5 บาท สำหรับไฮไลต์ของงาน จะมีการเดินแบบการแต่กายผ้าไทย ซึ่งจะแสดงแบบโดยผู้รับเชิญกิตติมศักดิ์ ส่วนผู้เข้าร่วมงานนั้นชาย-หญิงแต่ผ้าไทย ชุดไทยโดยพร้อมเพียงกัน  บริเวณศาลาประชาคมอ่าวอุดม เทศบาลนครแหลมฉบัง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ