saostar

Banner โฆษณา

โรงพยาบาลสมเด็จฯรณรงค์สัปดาห์วันวัณโรคโลก

 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จัดโครงการรณรงค์สัปดาห์วันวัณโรคโลก เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกัน ดูแลผู้ป่วย และมีการรักษาอย่างถูกต้อง
 วันนี้ (24 มีนาคม 2560) ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูรผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์สัปดาห์วันวัณโรคโลก เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกัน ดูแลผู้ป่วย และมีการรักษาอย่างถูกต้อง โดยมี นายแพทย์กมล พจนมงคลกิจ ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์ 8 ฝ่ายอายุรกรรม  พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 เนื่องด้วยทุกวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ.1882 ดร.โรเบิร์ต คอช ได้ประการการค้นพบสาเหตุโรควัณโรค ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Tubercle bacillus เป็นครั้งแรก ซึ่งขณะนั้นวัณโรคได้แพร่กระจายไปทั่วยุโรปและอเมริกา เป็นสาเหตุการเสียชีวิต 1 ใน 7 ของประชากร ที่สำคัญคือ การค้นพบดังกล่าวช่วยให้ค้นพบวิธีรักษาวัณโรค สหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติจึงกำหนดให้วันที่ 24 มีนาคมของทุกปี เป็นวันวัณโรคโลก 
 ปัจจุบันโรควัณโรคยังคงมีการระบาดไปทั่วโลก และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกกว่า 1.7 ล้านคนต่อปี อีกทั้งยังเป็นโรคติดต่อสำคัญหรือเป็นปัญหาสาธารณสุขไทย มีข้อมูลจากกรทรวงสาธารณสุขว่ามีคนไทยป่วยเป็นวัณโรครายใหม่ปีละ 86,000 รายเมื่อรวมกับรายเก่าที่เป็นอยู่แล้ว คาดว่าจะมีคนไทยป่วยเป็นวัณโรคถึง 110,000 รายด้วย
ภายในงานมีนิทรรศการความรู้เรื่องวัณโรค และวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องวัณโรคและโรคเอดส์ จากทีมวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และกิจกรรมตอบปัญหาเรื่องวัณโรคและโรคเอดส์ ตรวจสุขภาพฟรี คัดกรองวัณโรคด้วยการตรวจ Chest X-Ray ตรวจเลือด ตรวจเบาหวาน เอดส์ฟรี

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ