saostar

Banner โฆษณา

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกเน้นเยาวชนมีส่วนร่วม


 กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก หวังให้เยาวชนร่วมอนุรักษ์และเป็นพลังเสียงให้สัตว์ป่าและพืชป่า ร่วมเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนรักสัตว์ป่าและพืชป่า ตามหัวข้อหลักในปีนี้คือ การฟังเสียงเยาวชน
วันนี้ (04 มีนาคม 2560)นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกร่วมกับนานาประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ ได้รู้จักถึงการควบคุมการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผิดกฏหมาย การใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่าและพืชป่าอย่างถูกต้อง  โดยมีนายศิริ อัคคะอัคร รักษาการรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 ศรีราชา กรมอุทยานแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 เนื่องจากในวันที่ 3 มีนาคมของทุกปี ได้รับความเห็นชอบให้เป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก เนื่องจากเป็นวันที่มีการลงนามรองรองอนุสัญญาCITES (ไซเตส) ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี เมื่อ พ.ศ.2516  เพื่อให้เป็นวันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และเฉลิมฉลองสัตว์ป่าและพืชป่าที่มีความหลากหลายและงดงาม เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลประโยชน์อันมากมายที่การอนุรักษ์มีต่อสาธารณชน และย้ำเตือนให้ประชาชนตระหนึกถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะลุกขึ้นสู้กับอาชญากรรมสัตว์ป่าและพืชป่า อันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม
ในปัจจุบันพบว่ากลุ่มเยาวชนทั่วโลกมีแนวโน้มด้านทัศนคติ ความเชื่อและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดลง จึงจำเป็นที่อาศัยพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะต้องมีการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า พืชป่า และสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นจึงตั้งหัวข้อหลักการจัดกิจกรรมในปีนี้คือ “Listen to young voices” ฟังเสียงเยาวชนขึ้น โดยหวังว่าเยาวชนจะเป็นพลังเสียงให้กับสัตว์ป่าและพืชป่า เป็นฑูตสำหรับการอนุรักษ์ อันเป็นหัวใจหลักของความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงในอนาคต


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ