saostar

Banner โฆษณา

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์

 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่โดยรอบของโรงพยาบาลให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นที่น่าชื่นชมของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ

 ที่ สวนสมเด็จโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ทั่วโรงพยาบาล ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 โดยมี นางสาวศิริพร อินทรภักดี ผู้ตรวจการพยาบาล งานอายุรกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี และ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พยาบาล เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อนการเริ่มกิจกรรมได้มีการออกกำลังกายเพื่อความพร้อมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้


จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันทำความสะอาดทั่วโรงพยาบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานที่ให้มีความสะอาด สวยงามเป็นที่น่าชื่นชมของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ  และพัฒนาสภาพแวดล้อม สถานที่ปฏิบัติงานให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้บุคลากรทุกส่วน มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และดำเนินกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสริมสร้างจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และความผูกพันในองค์กรอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ