saostar

Banner โฆษณา

“รองหน่อย”นั่งเก้าอี้ นายกสมาคมกีฬาอำเภอศรีราชาอีกสมัย


สมาคมกีฬาอำเภอศรีราชา ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ “รองหน่อย”สันติ ศิริตันหยง นั่งนายกสมาคมฯอีกสมัย เร่งเปลี่ยนชื่อ จดทะเบียนสมาคมใหม่โดยขึ้นกับการกีฬาแห่งประเทศไทยสาขาชลบุรีให้ถูกต้อง
 ที่ห้องประชุมกองทุนไฟฟ้า สาลาประชาคมหลังเก่า ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสันติ ศิริตันหยง นายกสมาคมกีฬาแห่งอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 /2560 ของสมาคมกีฬาแห่งอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีขึ้น โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่ง จึงสามารถเปิดประชุมได้  
 โดยในที่ประชุมมีวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาอำเภอศรีราชาคนใหม่ ซึ่งสมาชิกมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายสันติ ศิริตันหยง ดำรงตำแหน่งอีกสมัย ซึ่งจะหมดวาระลงในปี 2562 ต่อมาเป็นวาระการจัดตั้งสมาคมกีฬาอำเภอศรีราชา และขอจดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาอำเภอศรีราชาขึ้นกับการกีฬาแห่งประเทศไทยสาขาชลบุรี ให้ถูกต้อง หลังมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบบางอย่างจึงทำให้สมาคมกีฬาอำเภอศรีราชาต้องจดทะเบียนใหม่ ซึ่งมีการประชุมข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาคมฯต้องมี และต้องทำเป็นหนังสือส่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยสาขาชลบุรีให้ตรวจสอบ และรับรองสมาคมฯ ซึ่งหลักฐานต่าง ๆ ก็มีพร้อม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สมาคมฯจะเร่งดำเนินการจดทะเบียนให้ได้เร็วที่สุด
หลังจากนั้นในวาระอื่น ๆ มีการปรึกษาหารือเรื่องการจัดการอบรมกีฬาให้กับเยาวชน โดยในปีนี้ได้รับงบประมาณจากทางภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือ ซึ่งจะเปิดทำการอบรมเยาวชนในประเภทกีฬาฟุตบอลและกีฬาว่ายน้ำให้กับเยาวชน โดยจะกระจายไปเปิดการอบรมในพื้นที่ อบต.บ่อวินและ อบต.เขาคันทรง เพื่อให้เยาวชนได้รับการอบรมอย่างทั่วถึง หลังจากนั้นจึงปิดการประชุมโดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง
"; /* */

สมาคมกีฬาอำเภอศรีราชา ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ “รองหน่อย”สันติ ศิริตันหยง นั่งนายกสมาคมฯอีกสมัย เร่งเปลี่ยนชื่อ จดทะเบียนสมาคมใหม่โดยขึ้นกับการกีฬาแห่งประเทศไทยสาขาชลบุรีให้ถูกต้อง
 ที่ห้องประชุมกองทุนไฟฟ้า สาลาประชาคมหลังเก่า ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสันติ ศิริตันหยง นายกสมาคมกีฬาแห่งอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 /2560 ของสมาคมกีฬาแห่งอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีขึ้น โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่ง จึงสามารถเปิดประชุมได้  
 โดยในที่ประชุมมีวาระการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาอำเภอศรีราชาคนใหม่ ซึ่งสมาชิกมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายสันติ ศิริตันหยง ดำรงตำแหน่งอีกสมัย ซึ่งจะหมดวาระลงในปี 2562 ต่อมาเป็นวาระการจัดตั้งสมาคมกีฬาอำเภอศรีราชา และขอจดทะเบียนเป็นสมาคมกีฬาอำเภอศรีราชาขึ้นกับการกีฬาแห่งประเทศไทยสาขาชลบุรี ให้ถูกต้อง หลังมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบบางอย่างจึงทำให้สมาคมกีฬาอำเภอศรีราชาต้องจดทะเบียนใหม่ ซึ่งมีการประชุมข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาคมฯต้องมี และต้องทำเป็นหนังสือส่งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยสาขาชลบุรีให้ตรวจสอบ และรับรองสมาคมฯ ซึ่งหลักฐานต่าง ๆ ก็มีพร้อม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สมาคมฯจะเร่งดำเนินการจดทะเบียนให้ได้เร็วที่สุด
หลังจากนั้นในวาระอื่น ๆ มีการปรึกษาหารือเรื่องการจัดการอบรมกีฬาให้กับเยาวชน โดยในปีนี้ได้รับงบประมาณจากทางภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือ ซึ่งจะเปิดทำการอบรมเยาวชนในประเภทกีฬาฟุตบอลและกีฬาว่ายน้ำให้กับเยาวชน โดยจะกระจายไปเปิดการอบรมในพื้นที่ อบต.บ่อวินและ อบต.เขาคันทรง เพื่อให้เยาวชนได้รับการอบรมอย่างทั่วถึง หลังจากนั้นจึงปิดการประชุมโดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ