saostar

Banner โฆษณา

โรงพยาบาลสมเด็จ เปิดงานวิชาการ รู้ทัน รับมือไว ห่างไกลอัมพาต

 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เปิดงานวิชาการรู้ทัน รับมือไว ห่างไกลอัมพาตเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ลดความเสี่ยง และป้องกันการเกิดโรค
 วันนี้ (30 มีนาคม 2560 ) ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร  ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  เป็นประธานเปิดงานวิชาการรู้ทัน รับมือไว ห่างไกลอัมพาต ที่ อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย โดยมีประชาชน คณะแพทย์จากโรงพยาบาลชั้นนำ ,นักวิชาการ เข้าให้ความรู้และร่วมงานครั้งนี้จำนวนมาก
ปัจจุบันโรงอัมพาต หรือ โรคหลอดเลือดในสมองเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก ปัจจุบันประชากรทั่วโลกป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองจำนวน 17 ล้านคน เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองจำนวน  6.5 ล้านคน  ซึ่งผู้ที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง จะได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสภาพร่างกาย จิตใจ สังคม รวมถึงความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ

โดยประเทศไทย พบว่าอัตราการตายด้วยโรคหลอดเลือดสมองต่อประชากรแสนคน ในภาพรวมของประเทศไทยในปี 2556-2558  เท่ากับ 36.13 , 38.66  และ 42.62 ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าอัตราการตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าสถานการณ์ของโรคหลอดเลือดสมองของโลกและของประเทศไทย เป็นภัยที่กำลังคุกคามประชากรทั่วโลก
สำหรับในปี พ.ศ. 2559  องค์การอัมพาตโลก ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์วันอัมพาตโลกไว้ คือ “ Face the Facts : Stroke is Treatable “ โดยเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง และตระหนักถึงอาการเบื้องต้นและเข้ารักษาให้ทันเวลา ดังนั้นเพื่อเป็นกาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับอาการของโรคหลอดเลือดสมองและการมาโรงพยาบาลให้ทันภายใน 3 ชั่วโมงเพิ่มมากขึ้น จึงต้องเร่งให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนทั่วไป และผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง เช่น โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นต้น 

ด้านนายแพทย์คงศักดิ์ อุไรวงศ์  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา กล่าวว่า  ดังนั้นฝ่ายวิชาการร่วมกับงานบริการปฐมภูมิ ศูนย์ประกันสุขภาพ จึงได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง รู้ทัน รับมือไว ห่างไกลอัมพาตขึ้น เพื่อเป็นการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ลดความเสี่ยง ป้องกันการเกิดโรคและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย ให้กับประชาชน ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง  เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองภาคตะวันออก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้สนใจจากวิทยากรที่มีความรู้จากสถานที่ต่างๆในครั้งนี้

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ