saostar

Banner โฆษณา

ยูนิไทยสอนทักษะวิชาชีพช่างให้นักเรียนโรงเรียนแหลมฉบัง

 ยูนิไทยมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการอบรมสอนทักษะวิชาชีพช่างเครื่องยนต์ ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้าเลคทรอนิคขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 6 เพื่อเป็นการศึกษาทางเลือกให้แก่เยาวชนของโรงเรียนวัดเแหลมฉบัง จะได้มีความรู้ทางวิชาชีพขั้นพื้นฐานในการนำไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวัน
 ที่โรงเรียนวัดแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนผู้ผ่านการอบรมสอนทักษะวิชาชีพช่างเครื่องยนต์ ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้าเลคทรอนิคขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 6 เพื่อเป็นการศึกษาทางเลือกให้แก่เยาวชนของโรงเรียนวัดเแหลมฉบัง จะได้มีความรู้ทางวิชาชีพขั้นพื้นฐานในการนำไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมี นายสมชัย เปลี่ยนใจสุข ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด นายวีรภัทร สงวนทรัพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฉบัง ร่วมในพิธีดังกล่าว
 นายสมชัย กล่าวว่า ในการริเริ่มโครงการพัฒนาเยาวชน ในการจัดการเรียนการสอนทักษะวิชาชีพช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า อิเลคทรอนิคและช่างเชื่อมขั้นพื้นฐานดังกล่าว เป็นเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่าง บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด และโรงเรียนวัดแหลมฉบัง ซึ่งฝึกสอนโดยทีมครูอาสาสมัครผู้ชำนาญการจากทางบริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ เพื่อเป็นการศึกษาทางเลือกให้แก่เยาวชนของโรงเรียนวัดเแหลมฉบัง โดยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เริ่มตั้งแต่รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 6 แล้ว โดยมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรแล้วทั้งสิ้น 414 คน
 โดยวัตถุประสงค์หลักของการดำเนินโครงการดังกล่าว ยังคงมุ่งมั่นให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐาน ให้สามารถใช้ทักษะในงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ งานไฟฟ้าอิเลคทรอนิค งานเชื่อมโลหะระดับพื้นฐาน ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนที่สนใจ สามารถศึกษาต่อยอดในสายอาชีพของสาขาวิชาดังกล่าวได้ในอนาคตต่อไป
การดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันสนับสนุนและผลักดัน จึงทำให้โครงการดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ ต้องขอชื่นชมทีมครูอาสาทุกท่านที่มีส่วนช่วยทำให้โครงการดังกล่าวยังคงดำเนินอยู่มาได้อย่างยั่งยืนจวบจนถึงปัจจุบัน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ