saostar

Banner โฆษณา

บ้านศรีมหาราชา Congratulations

 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ประถม 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมอบขวัญกำลังใจให้แก่เด็กเก่งของโรงเรียนที่สอบ (O-NET) ในวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100

 ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ประถมการศึกษาปีที่ 6  และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษาเทศบาลเมืองศรีราชา นางรัจนา รัตนวารี รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ครูอาจารย์ และผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งเทศบาลเมืองศรีราชาและโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ยังได้ร่วมกันชื่นชม ด.ญ ปพัทธศมล แต่งทรัพย์ นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6/2 ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา คือ ที่มีผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 ในวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนน 97 คะแนน โดยมอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทให้เป็นขวัญกำลังใจอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ