saostar

Banner โฆษณา

FROST สนับสนุน งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ

วันที่ 14 มีนาคม 2560 คุณกฤชพล เตชะรัตนประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร FROST Magical Ice Of Siam ร่วมสนับสนุน งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และ
งานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท รับมอบโดย นายนริศ มิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง พร้อมร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ