saostar

Banner โฆษณา

รมว. พลังงาน พร้อมคณะ เยี่ยมชม กรมธุรกิจพลังงานแห่งที่2 จังหวัดชลบุรี


รมว.พลังงาน พร้อมคณะ เยี่ยมชม กรมธุรกิจพลังงานแห่งที่2 จังหวัดชลบุรี ทุ่มงบกว่า 200 ล้าน ให้เป็นศูนย์กลางตรวจสอบคุณภาพน้ำมันและฝึกอบรมพัฒนาเทคนิคพลังงาน
วันนี้ (27 เมษายน 2560) พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมชมสถานที่ทำงานแห่งที่2 ของกรมธุรกิจพลังงาน โดยมี นายวิฑูรย์ กุลเจริญรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ให้การต้อนรับ ที่กรมธุรกิจพลังงาน แห่งที่2  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งกรมธุรกิจพลังงานได้ทุ่มงบประมาณมากกว่า 200 ล้านบาท บนเนื้อที่ 71 ไร่ 2 งาน 86.7 ตารางวา เพื่อสร้างเป็นศูนย์กลางการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงและการอบรมและถ่ายเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในการประกอบธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง
โดย พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เปิดเผยว่า  ได้นำคณะผู้บริหารมาตรวจเยี่ยมชมสถานที่ทำงานของกรมธุรกิจพลังงานที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และรู้สึกชื่นชมกรมธุรกิจพลังงานที่ได้สร้างศูนย์แห่งนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจสำคัญของกระทรวงพลังงานที่ได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานดำเนินการ ได้แก่ การคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพถูกต้องเหมาะสมกับเครื่องยนต์ และได้รับความปลอดภัยจากการเข้าไปใช้สถานที่ประกอบธุรกิจน้ำมัน
พลเอกอนันตพร ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า  ปัจจุบันห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงมีเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพที่ทันสมัย มีความถูกต้อง แม่นยำ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในผลการทดสอบของทางราชการ กรมธุรกิจพลังงาน และผู้ค้าน้ำมันได้ร่วมกันจัดทำโครงการทดสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการ (Thai Petroleum Laboratories Correlation Program) วัตถุประสงค์เพื่อขจัดปัญหาการโต้แย้งผลการตรวจสอบ และเพื่อเตรียมการเข้าสู่ Thailand 4.0 จึงได้จัดทำโครงการยกระดับความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเพื่อขอคำรับรองห้องปฏิบัติการ ISO 17025
นายวิฑูรย์ กุลเจริญรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า สำหรับห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งนี้ นอกจากจะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันตามภารกิจของตัวเองแล้ว ยังต้องให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร งานปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง ตำรวจน้ำ เป็นต้น ในการตรวจพิสูจน์ยืนยันคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในการลักลอบการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากนอกราชอาณาจักร 
นอกจากนี้ กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกระจายอำนาจในการกำกับดูแลสถานประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด (สำนักงานพลังงานจังหวัด) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรมธุรกิจพลังงานจึงต้องให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตามหน่วยงานดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ได้มาตรฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมีสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรม  ถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากรของรัฐที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งสถาบันได้มีการจัดหลักสูตรและสิ่งอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม อาทิ ห้องฝึกอบรม ห้องปฏิบัติการ หอพัก วิทยากร และเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังจัดการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานของสถานประกอบกิจการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลจะได้รับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานโดยสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงานเป็นผู้ออกบัตรให้
สำหรับสถานประกอบกิจการที่ขอใบอนุญาตใหม่ ต่ออายุใบอนุญาตประจำปี หรือ ถัง ท่อ และอุปกรณ์มีอายุครบวาระ ต้องมีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของ ถัง ท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัย ซึ่งเป็น Third Party ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงาน สถาบันฯ จึงมีหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้ทดสอบและตรวจสอบเหล่านี้ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิศวกรรมศาสตร์  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน  กล่าวปิดท้ายข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ