saostar

Banner โฆษณา

จังหวัดชลบุรีเชิดชู “คนดีศรีเมืองชล” 5 สาขาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

 จังหวัดชลบุรีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ “คนดีศรีเมืองชล”ประจำปี 2560 จำนวน 5 สาขา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความเสียสละ มีการครองตน ครองคน ครองงาน สามารถเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก "คนดีศรีเมืองชล" ประจำปี 2560 จำนวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม  สาขาอุตสาหกรรม  สาขาพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  สาขาผู้บริหารท้องถิ่น และสาขาผู้ให้บริการสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความเสียสละ มีการครองตน ครองคน ครองงาน สามารถเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งผลการคัดเลือกได้ผู้ที่ดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมในจังหวัดชลบุรี แต่ละสาขา ดังนี้
สาขาเกษตรกรรม  ได้แก่  นางเพ็ญจิต แสงสว่าง จากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี และนายคงฤทธิ์ บุญทา อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
สาขาอุตสาหกรรม   ได้แก่ นายกิตติพงษ์ เดชคูหะภูมิพิทักษ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
สาขาพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   ได้แก่ นายบุญอนันต์ พัฒนสิน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และนายพิษณุ อุชุวัฒน์  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
สาขาผู้บริหารท้องถิ่น ได้แก่ นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
และสาขาผู้ให้บริการสังคม ได้แก่ นางสาวสมหมาย กาญจนา อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรี ดร.สะถิระ เผือกประพันธ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ทพญ.ณัฏฐ์ศรัย ชัยจินดารัตน์ อำเภอบางละมุง จัหวัดชลบุรี และนายสว่าง ทัดเทียม อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี

ซึ่ง นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เป็นเกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ “คนดีศรีเมืองชล” ในด้านต่าง ๆ ด้วยข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ