saostar

Banner โฆษณา

โรงงานไฟฟ้า กำจัดกากอุตสาหกรรม วาง 8 มาตรการหลัก ป้องกันผลกระทบต่อชุมชน


โรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย โดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า  ในนิคมฯเหมราชชลบุรี  ต.บ่อวิน  เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่  2 โดยย้ำเตรียมวาง 8 มาตรการหลัก เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชาวบ้านและชุมชน  หากได้รับการพิจารณา พร้อมเปิดดำเนินการในปลายปี  2562 นี้
วันนี้(25 เมษายน  2560 ) นายสุพงษ์  พันธ์เฉลิมชัย  รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รักษาการนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  เป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรม ที่ไม่เป็นอันตราย โดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ของบริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  โดยมีนายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี  ผู้บริหารบริษัทชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด นายปรีชาวิทย์  รอดรัตน์  กรรมการผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ  โดยผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลบ่อวิน ,องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง และเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  กว่า 300 คน  เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้
นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี  ผู้บริหารบริษัทชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  กล่าวว่า ในวันนี้เป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2    โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรม ที่ไม่เป็นอันตราย โดยแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า  อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในพื้นที่ 15.23 ไร่ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,500 ล้านบาท โดยใช้เชื้อเพลิงจากกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายมาผลิตไฟฟ้าและส่งเข้าโครงข่ายสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีกำลังการผลิต 8.63 เมกะวัตต์  และกำลังไฟฟ้าส่วนหนึ่งใช้ในกิจกรรมภายในบริษัท และส่งเข้าสู่โครงข่ายของ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 6.90  เมกะวัตต์  ซึ่งจะต้องใช้กากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่  396 ตันต่อวัน หรือ 144,540 ตันต่อปี 
โดยหลังจากรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว จะรวบรวมข้อมูลทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)  ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ก็พร้อมดำเนินการก่อสร้างภายใน 24 เดือน โดยจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดดำเนินการได้ภายในปลายปี  2562  นี้
ด้านปรีชาวิทย์  รอดรัตน์  ที่ปรึกษาบริษัทเอ็นไว เวิร์ค จำกัด กรรมการผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม  กล่าวว่า  การดำเนินการในครั้งนี้ได้วางมาตรการป้องกันปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  8 มาตรการหลัก คือ 1.ด้านคุณภาพอากาศ 2.ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ  3.ด้านระดับเสียง 4.ด้านทรัพยากรน้ำใช้  5.ด้านคุณภาพน้ำ 6. ด้านการคมนาคม  7.ด้านการจัดการของเสีย และด้านสังคมเศรษฐกิจ 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ