saostar

Banner โฆษณา

โรงเรียนบ้านศรี บรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี จัดอุปสมบทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
 ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เทศบาลเมืองศรีราชา นางรัจนา รัตนวารี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดให้มีพิธีอุปสมบทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมบรรพชาเป็นสามเณรจำนวน 59 รูปและอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์จำนวน 4 รูป ซึ่งพระและสามเณรทั้งหมดจะไปจำวัดที่วัดศรีมหาราชา ในระหว่างวันที่ 2-18 เมษายนนี้ โดยมีนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้กล่าวให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังค่านิยมและเกิดจิตสำนึกอันดีงามตามแนวทางพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำหลักธรรมนั้นไปประยุกต์ใช้ในแนวทางการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี
"; /* */
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี จัดอุปสมบทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
 ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เทศบาลเมืองศรีราชา นางรัจนา รัตนวารี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดให้มีพิธีอุปสมบทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าร่วมบรรพชาเป็นสามเณรจำนวน 59 รูปและอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์จำนวน 4 รูป ซึ่งพระและสามเณรทั้งหมดจะไปจำวัดที่วัดศรีมหาราชา ในระหว่างวันที่ 2-18 เมษายนนี้ โดยมีนายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้กล่าวให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังค่านิยมและเกิดจิตสำนึกอันดีงามตามแนวทางพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำหลักธรรมนั้นไปประยุกต์ใช้ในแนวทางการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ