saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลเมืองศรีราชาเจ้าภาพบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ


 นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานใน พิธีอุปสมบทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี
 ที่บริเวณพระอุโบสถ วัดศรีมหาราชา นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์จำนวน 4 รูป และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 59 รูป ของ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 62 พรรษา ในระหว่างวันที่ 2-18 เมษายนนี้  โดยมี นางรัจนา รัตนวารี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน  ครู  ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก  
 ซึ่งในช่วงเช้าโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดขบวนกลองยาว วงโยธวาทิต แห่ตั้งแต่โรงเรียนจนมาถึงพระอุโบสถ วัดศรีมหาราชา เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยมี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลเมืองศรีราชา ครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมในขบวนแห่ด้วย ซึ่งบรรยากาสเป็นไปอย่างสนุกสนาน
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังค่านิยมและเกิดจิตสำนึกอันดีงามตามแนวทางพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำหลักธรรมนั้นไปประยุกต์ใช้ในแนวทางการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี"; /* */

 นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานใน พิธีอุปสมบทและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี
 ที่บริเวณพระอุโบสถ วัดศรีมหาราชา นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในพิธีอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์จำนวน 4 รูป และบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 59 รูป ของ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 62 พรรษา ในระหว่างวันที่ 2-18 เมษายนนี้  โดยมี นางรัจนา รัตนวารี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน  ครู  ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก  
 ซึ่งในช่วงเช้าโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดขบวนกลองยาว วงโยธวาทิต แห่ตั้งแต่โรงเรียนจนมาถึงพระอุโบสถ วัดศรีมหาราชา เป็นระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยมี นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลเมืองศรีราชา ครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมในขบวนแห่ด้วย ซึ่งบรรยากาสเป็นไปอย่างสนุกสนาน
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังค่านิยมและเกิดจิตสำนึกอันดีงามตามแนวทางพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำหลักธรรมนั้นไปประยุกต์ใช้ในแนวทางการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ