saostar

Banner โฆษณา

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดค่ายเยาวชน “เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล”ปีที่ ๑๖

 สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดค่ายเยาวชน “เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล”ปีที่ ๑๖ รุ่นที่ ๒๐ เดินหน้าอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อสานต่องานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (25 เม.ย. 60) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอนุพงษ์ อนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมและควบคุมธุรกิจ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ร่วมกันเปิดการฝึกอบรมค่ายเยาวชน “เสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล” ปีที่ ๑๖ รุ่นที่ ๒๐ พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรม โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจาก ๙ โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๒ คน และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๒ (ศรีราชา) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดชลบุรีเข้าร่วม
นายอนุพงษ์ อนนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า โครงการความร่วมมือระหว่าง โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า ๑๕ ปี เพื่อที่จะรณรงค์ให้เยาวชนเกิดความรัก และหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนช่วยกันรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน มีการรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ประสิทธิภาพสูงสุด จากการได้เข้ามาเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ อันเป็นรากฐานของการพัฒนาเยาวชนในสังคมที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และสวนสัตว์เปิดเขาเขียวควบคู่กันไป ดังนั้น โครงการเสือรักษ์ป่า ปลารักษ์ทะเล ถึงแม้จะเป็นโครงการเล็ก ๆ แต่เป็นความตั้งใจของหลาย ๆ หน่วยงานที่ร่วมมือกัน เพื่อที่จะสืบทอดเจตนารมณ์ด้านการอนุรักษ์ให้ยั่งยืนต่อไป


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ