saostar

Banner โฆษณา

การพลศึกษาเชิญนักศึกษาประกวด นวัตกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ


การพลศึกษา จัดโครงการประกวดนวัตกรรมการออกกำลังกายและการประกวดการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  เพื่อส่งเสริมให้บุคคลากรทางพลศึกษา และการกีฬา ได้คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกกำลังกายใหม่ ที่เป็นประโยชน์โดยตรง
                  ผศ.ดร. นิกร สีแล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ พร้อมด้วย ผศ.ดร. สุชาติ ทวีพรปฐมกุล ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรศ.ดร. ชาญชัย ศิริพันธุ์ รองอธิการบดีสภาบันการพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ ร่วมกันแถลงข่าวโครงการประกวดนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพและการประกวดผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิกด๊านซ์) ณ ห้องประชุมพลบดี 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี
      ผศ.ดร. นิกร สีแล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เปิดเผยว่า เนื่องจากสถาบันการพลศึกษามีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยตรง จากสภาวการณ์สุขภาพของคนไทยยังไม่มีสมรรถภาพทางกายและจิตใจที่ดีเท่าที่ควร และปัจจุบันเครื่องมืออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการสนับสนุนการออกกำลังกายยังมีราคาแพงไม่สะดวกแก่การใช้งาน มีแนวคิดที่จะส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายยังมีราคาแพง  ไม่สะดวกแก่การใช้งาน จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้บุคคลากรทางพลศึกษา และการกีฬา ได้คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกกำลังกายใหม่ ที่เป็นประโยชน์โดยตรง จึงได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพและการประกวดผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิกด๊านซ์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ได้มีเวทีแสดงความคิดในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬารวมถึงการแสดงความเป็นผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการกสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อีกด้วย
    สำหรับการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทการประกวดนวัตกรรมกิจกรรมทางกายการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ชิงเงินรางวัล 25,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 และการประกวดผู้นำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (แอโรบิกด๊านซ์) ชิงเงินรางวัล 25,000 บาท
     ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพสถาบันการพลศึกษา โทรศัพท์ 038 054212 โทรสาน 038 054223ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ