saostar

Banner โฆษณา

พญาไทศรีราชา สืบสานวัฒนธรรมไทยรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ชลบุรี จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไป และเป็นการน้อมระลึกถึงพระคุณที่มอบให้แก่กันตลอดมา
                ที่โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา พร้อมด้วยคณะผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ร่วมงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย และเป็นการน้อมระลึกถึงพระคุณที่มอบให้แก่กันตลอดมา รวมทั้งเพื่อเป็นศิริมงคลในการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไป โดยมี นางเฉลา เจริญสันติสุข อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  เป็นประธานในกิจกรรมในครั้งนี้
 สำหรับประเพณีรดน้ำดำหัวเป็นพิธีที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย เป็นประเพณีที่ แสดงถึงความเคารพนอบน้อบต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ หรือผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ของผู้น้อยและขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเองตลอดไป
                ประเพณีรดน้ำดำหัวถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามอีกประเพณีหนึ่ง ที่ประชาชนชาวไทยถือปฏิบัติสืเวลาที่ยาวนาน ซึ่งการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ หรือญาติผู้ใหญ่ บุคคลผู้ที่ตนให้ความเคารพนับถือ การรดน้ำดำหัวนั้นจะเป็นการขอโทษขออภัย ซึ่งกันและกัน ที่เคยล่วงเกินกันในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการล่วงเกินทางกาย ล่วงเกินทางวาจาหรือว่าการล่วงเกินทางใจ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ต่อหน้าหรือว่าลับหลังก็ตาม

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ