saostar

Banner โฆษณา

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเปิดกิจกรรม "วันอนุรักษ์มรดกไทย เดินตามรอยพ่อ"

 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเปิดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เดินตามรอยพ่อ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญตนเพื่อพระราชภารกิจในการอนุรักษ์มรดกไทย
 วันนี้(02 เมษายน 2560)นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “อนุรักษ์มรดกไทย เดินตามรอยพ่อ”พ่อ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้นโดย นางจินดา ถนอมรอด ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญตนเพื่อพระราชภารกิจในการอนุรักษ์มรดกไทย รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และเยาวชน สงวนรักษาศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป โดยมีนายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา นางอัญชลี บุญณราช ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีราชา และสมาชิกสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมแต่งกายในชุดไทยสมัยโบราณ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ในช่วงเช้ามีการร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระชนมายุ 62 พรรษา  ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ ชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจ นิทรรศการชุดไทยพระราชนิยม สาธิตประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ การแปรรูปอาหารจากใบเตย การแสดงงานจักรสาน งานฝีมือแกะสลัก การสาธิตและจำหน่ายอาหารไทย ขนมไทย ศิลปะการแสดง การดนตรีไทย การแสดงศิลปะมวยไทย และการแสดงเดินแบบในชุดไทยในแบบต่าง ๆ จากนางแบบกิตติมศักดิ์
"; /* */
 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเปิดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เดินตามรอยพ่อ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญตนเพื่อพระราชภารกิจในการอนุรักษ์มรดกไทย
 วันนี้(02 เมษายน 2560)นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “อนุรักษ์มรดกไทย เดินตามรอยพ่อ”พ่อ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้นโดย นางจินดา ถนอมรอด ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญตนเพื่อพระราชภารกิจในการอนุรักษ์มรดกไทย รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และเยาวชน สงวนรักษาศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป โดยมีนายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา นางอัญชลี บุญณราช ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีราชา และสมาชิกสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมแต่งกายในชุดไทยสมัยโบราณ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ในช่วงเช้ามีการร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระชนมายุ 62 พรรษา  ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ ชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจ นิทรรศการชุดไทยพระราชนิยม สาธิตประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ การแปรรูปอาหารจากใบเตย การแสดงงานจักรสาน งานฝีมือแกะสลัก การสาธิตและจำหน่ายอาหารไทย ขนมไทย ศิลปะการแสดง การดนตรีไทย การแสดงศิลปะมวยไทย และการแสดงเดินแบบในชุดไทยในแบบต่าง ๆ จากนางแบบกิตติมศักดิ์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ