saostar

Banner โฆษณา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดโครงการ ถนนสะอาดขับขี่ปลอดภัย

 อำเภอศรีราชา ร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ขานรับนโยบาลภาครัฐในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น เปิดโครงการ ถนนสะอาดขับขี่ปลอดภัย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
          วันนี้ เวลา 18.00 น. ที่ บริเวณหน้าเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในการเปิดโครงการ ถนนสะอาดขับขี่ปลอดภัย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายวรญาณ บุญราช นายอำเภอศรีราชา กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ พร้อมด้วย นายกจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง , หัวหน้าส่วนข้าราชการทุกภาคส่วน กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้
 นายวรญาณ บุญราช นายอำเภอศรีราชกล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายด้านความปลอดภัยและความสะอาดบนท้องถนน ประกอบกันในช่วงวันที 11-13 เมษายน 2560 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยรัฐบาลและจังหวัดชลบุรีได้มีนโยบายให้ในแต่ล่ะพื้นที่มีการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น อำเภอศรีราชาจึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน 6 ข้อ คือ
1. จัดตั้งจุดตรวจหลัก 4 จุด
2. จัดตั้งด่านชุมชน 3 จุด
3. จัดตั้งจุดตรวจทางน้ำ 1 จุด
4. ตรวจสอบและทำป้ายเตือนจุดตัดทางรถไฟ 37 จุด
5. ทำความสะอาดพื้นผิวจราจร และติดตั้งป้ายแจ้งเตือนจุดเสี่ยง
6. มอบหมายให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง รณรงค์ถนนตัวอย่างในด้านความสะอาดและขับขี้ปลอดภัย
 นอกจากนี้เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชาจึงได้ร่วมกับเทศบาลนครแหลมฉบัง และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยบนท้องถนน โดยกำหนดกิจกรรมโครงการ ถนนสะอาด ขับขี่ปลอดภัย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีขึ้น โดยคัดเลือกถนนสายแหลมฉบัง 1 บริเวณสี่แยกสตางค์ ถึงสี่แยกบ้านนายก เพื่อเป็นการรรรงค์ปลุกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ และรักษาความสะอาดของบ้านเมือง และเชิญชวนมาร่วมกันในการป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น เทศบาลนครแหลมฉบัง , สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง , โรงพยาบาลแหลมฉบัง , โรงพยาบาลวิภาราม , มูลนิธิสว่างประทีปศรีราชาและภาคเอกชนในพื้นที่ ด้วย
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ