saostar

Banner โฆษณา

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบึง จัดงานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ


กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบึง จัดงานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

ที่ทำการกำนัน ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายชูกฤษณ์ แตงอ่อน กำนันตำบลบึง จัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระจำนวน 9 รูปจากนั้นได้จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ โดยนางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  นายอาคม พันธ์ เฉลิมชัย นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และสมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 โดยนายชูกฤษณ์  กำนันตำบลบึง กล่าวว่าประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่สำคัญ ซึ่งสะท้อนถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน ได้แก่ความกตัญญู ความโอบอ้อมอารี ความเอื้ออาทรต่อกันและกัน  โดยใช้น้ำเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยมาแต่โบราณ และเนื่องจากวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่ชัดเจน จนกลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม มีความหมาย ก่อให้เกิดความสุขแก่จิตใจ ครอบครัว และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ เมื่อวันนี้เวียนมาถึงจึงได้จัดให้มีกิจกรรมอันหลากหลาย ได้แก่ การทำบุญเลี้ยง การสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์และ การรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุในชุมชน ที่จัดขึ้นเพื่อการอนุรักษ์ให้ประเพณีอันดีงามนี้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปซึ่งบริษัทเอกชนได้นำพัดลมมามอบให้ผู้สูงอายุที่เข้ากิจกรรมดังกล่าวด้วย


"; /* */

กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลบึง จัดงานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

ที่ทำการกำนัน ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายชูกฤษณ์ แตงอ่อน กำนันตำบลบึง จัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระจำนวน 9 รูปจากนั้นได้จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ โดยนางสุกุมล คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  นายอาคม พันธ์ เฉลิมชัย นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และสมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 โดยนายชูกฤษณ์  กำนันตำบลบึง กล่าวว่าประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่สำคัญ ซึ่งสะท้อนถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน ได้แก่ความกตัญญู ความโอบอ้อมอารี ความเอื้ออาทรต่อกันและกัน  โดยใช้น้ำเป็นสื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยมาแต่โบราณ และเนื่องจากวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่ชัดเจน จนกลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม มีความหมาย ก่อให้เกิดความสุขแก่จิตใจ ครอบครัว และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ เมื่อวันนี้เวียนมาถึงจึงได้จัดให้มีกิจกรรมอันหลากหลาย ได้แก่ การทำบุญเลี้ยง การสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์และ การรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุในชุมชน ที่จัดขึ้นเพื่อการอนุรักษ์ให้ประเพณีอันดีงามนี้อยู่คู่ประเทศไทยตลอดไปซึ่งบริษัทเอกชนได้นำพัดลมมามอบให้ผู้สูงอายุที่เข้ากิจกรรมดังกล่าวด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ