saostar

Banner โฆษณา

รพ.สมเด็จฯมอบเสื้อกาวน์นิสิตแพทย์ อบจ.ชลบุรี มอบเงิน 20 ล้านบาทสร้างอาคาร
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นิสิตแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ตระหนักถึงความดีงามของวิชาชีพแพทย์ และ สำเร็จเป็นแพทย์ที่ดีต่อไปในอนาคต พร้อมทั้ง อบจ.ชลบุรี มอบเงิน 20 ล้านบาทสมทบทุนสร้างศูนย์รักษาพยาบาลฯ
วันนี้ (02 พฤษภาคม 2560) นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 8 รวมทั้งสิ้น 32 คน ที่เข้ารับการศึกษาในชั้นคลินิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตแพทย์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเสื้อกาวน์สีขาว อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามของวิชาชีพแพทย์ และเป็นกำลังใจให้นิสิตแพทย์ มีความมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้ ประสบการณ์ สำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์ที่ดีต่อไปในอนาคต โดยมี นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูรผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เข้าร่วมในพิธี ที่ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
       ทั้งนี้ การใส่เสื้อกาวน์ขาวเป็นสัญลักษณ์ในวงการแพทย์ ถือเป็นการเริ่มต้นก้าวแรกของนักศึกษาแพทย์ที่เตรียมเข้าสู่วิชาชีพแพทย์ และยังทำให้นักศึกษาแพทย์ตระหนักถึงความสำคัญ และรู้ถึงภาระ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต ซึ่งงานวิชาชีพแพทย์จะต้องคลุกคลีทำงานใกล้ชิดกับโลหิต ปฏิกูล มูตรคูถ เสมหะ ซึ่งจะต้องมีเครื่องนุ่งห่มที่ป้องกันจากการติดเชื้อจากสิ่งพวกนี้ ซึ่งสีขาวแสดงถึงความสะอาด และบริสุทธิ์
       ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้รับมอบหมายให้เป็นสถาบันหลักในการผลิตแพทย์ชั้นคลินิกในโครงการร่วมผลิตแพทย์ ระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมหาวิทยาลัยบูรพา มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในชั้นก่อนคลินิก คือ ชั้นปีที่ 1-3 และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ในชั้นคลินิก คือชั้นปีที่ 4-6 ซึ่งมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติทักษะทางการแพทย์ ปัจจุบัน มีนิสิตแพทย์สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแพทย์ไปแล้ว 5 รุ่นรุ่นละ 32 คน
                ซึ่งก่อนหน้าในพิธีจะเริ่มขึ้น นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2560 จำนวน 20,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการสร้าง “ศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นผู้รับมอบ
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ