saostar

Banner โฆษณา

เจ้าท่าชลบุรี เดทไลค์ 22 มิ.ย.ผู้มีสิ่งปลูกสร้างรุกทะเลศรีราชา


เจ้าท่าชลบุรี ชี้แจงและทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ต.ศรีราชา กว่า 300  หลังคาเรือน ที่บุกรุกทะเล ให้มาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560  ภายใน 22 มิ.ย. นี้ หากพ้นกำหนดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดต่อไป
นายสุริยา  กิตติมณฑล  หัวหน้าสำนักงานขนส่งทางน้ำ ที่ 6 สาขาชลบุรี  พร้อมด้วย นายธานี  รัตนานนท์  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นายปรีชา  เรืองอร่าม  นายกยกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นายจิร พักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา และนายสุรนาท  อ่อนสอาด  นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 สาขาชลบุรี  ร่วมชี้แจงชาวบ้านที่ปลูกสิ่งก่อสร้างรุกล้ำในทะเล ในพื้นที่ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา ให้มาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.เดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560  ภายใน 22 มิ.ย. นี้ ที่มาร่วมรับฟังกว่า 300  คน  ที่ศาลาประชาคมอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี 
นายสุริยา  กิตติมณฑล  หัวหน้าสำนักงานขนส่งทางน้ำ ที่ 6 สาขาชลบุรี  กรมเจ้าท่า  กล่าวว่า  ในวันนี้กรมเจ้าท่าได้มาชี้แจงและทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  กว่า 300 หลังคาเรือน ที่มีบ้านรุกล้ำในทะเล เพื่อให้ทราบแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉบับที่ 17 พ.ศ. 2560  ควบคุมสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่ไม่เคยได้รับอนุญาต และปลูกสร้างไม่เป็นตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาต มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป
โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ต้องแจ้งต่อกรมเจ้าท่า ตามแบบที่กรมเจ้าท่ากำหนด เช่น บ้านหลังดังกล่าว มีขนาดกว้างและยาวเท่าไร ลักษณะเป็นแบบไหน โดยให้ดำเนินการภายในวันที่ 22 มิถุนายนนี้ หลังจากนั้นกรมเจ้าท่าจะแจ้งให้ทราบว่า ออกใบอนุญาตให้ได้ หรือให้ทำการรื้อถอนภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแบบการแจ้ง  ส่วนที่ได้รับอนุญาตเจ้าของจะต้องเสียค่าตอบแทนท้องถิ่นในราคา ตารางเมตรละ 100 บาทต่อปี  เพื่อควบคุมการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดลงไปในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ชายหาดสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาลำน้ำ  และควบคุมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับในช่วงนี้ ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองดำเนินการซ่อมแซม ต่อเติมอาคารบ้านพักอย่างเด็ดขาด
หากไม่ไปดำเนินการภายในวันที่ 22 มิถุนายน นี้ จะถูกดำเนินการโดยให้ทำการรื้อถอน หรือแก้ไขสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำนั้น ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 30 วัน หากมีการดำเนินคดีจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับคำนวณเป็นตารางเมตรของพื้นที่ที่ล่วงล้ำลำน้ำ ในอัตราตารางเมตรละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกินตารางเมตรละ 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้จะต้องถูกปรับเป็นรายวันวันละไม่เกินตารางเมตรละ 20,000 บาท หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ให้ทำการรื้อถอนหรือแก้ไขจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามคำสั่งแล้วเสร็จ


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ