saostar

Banner โฆษณา

ตายเพราะบุหรี่ 6 ล้านคนต่อปี รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา ร่วมรณรงค์


            โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ร่วมรณรงค์โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ และรณรงค์ให้คนเลิกสูบบุหรี่ เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ หลังมีสถิติในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ถึง 6 ล้านคน

                วันนี้ (31 พ.ค.) นายแพทย์สมเกียรติ บวรเสรีไผท รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เป็นประธานในการเปิดโครงการรณรงค์โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ตามคำขวัญการรณรงค์คือ “บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา” ซึ่งมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องภัยต่าง ๆ ของบุหรี่ วิธีการเลิกบุหรี่ จุดให้บริการประชาชน ให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่ และการตอบคำถามชิงรางวัล เป็นต้น โดยมี  นางมยุรี ลามะไหย์ หัวหน้าหอผู้ป่วยและผู้จัดการศูนย์ประกันสุขภาพ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พยาบาล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

                ตามที่องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปีนี้มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้ออกคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกมาว่า บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงภัยคุกคามที่ธุรกิจยาสูบมีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ รวมถึงสุขภาพ และสุขภาวะของประชาชน ในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ถึง 6 ล้านคน และจะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 8 ล้านคน ในอีก 3 ปีข้างหน้า ถ้าไม่มีการควบคุมบุหรี่อย่างจริงจัง ทำให้ประเทศไทยต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในด้านบริการสุขภาพอย่างมหาศาล และทำให้คนจนยิ่งจนมากขึ้น จึงทำให้หลายหน่วยงานต้องมีการรณรงค์ให้คนสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาดต่อไป
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ