saostar

Banner โฆษณา

ส เลี้ยงไก่ฯ บวงสรวง พระศรีสุนทร ก่อนนำไปประดิษฐานที่วัดทาดอยแช่สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ พระศรีสุนทร ปางห้ามสมุทรเพื่อนำไปประดิษฐานที่วัดทาดอยแช่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน
                 ที่สโมสรโครงการพนาวัลย์ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วย พระครูบรรพตพัฒนชัย เอกวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดทาดอยแช่ อ.แม่ทา จ.ลำพูนร่วมกันทำพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ พระศรีสุนทร ปางห้ามสมุทรเพื่อนำไปประดิษฐานที่วัดทาดอยแช่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยพระปางห้ามสมุทรองค์นี้สูง 2.30เมตรโดยทางสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฯมีศรัทธาสร้างขึ้นเพื่อถวายกับทางวัดทาดอยแช่ จังหวัดลำพูน เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางไปทำบุญที่วัดได้สักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล
                 ตามประวัติแจ้งว่าวัดทาดอยแช่ สร้างประมาณพ.ศ.2258(อายุ 297ปี) ซึ่งในสมัยนั้นตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 (พระเจ้าท้ายสระ) ในสมัยอู่ทอง เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 30 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมามาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2491 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 50 เมตร อาคารเสนาสนะประกอบไปด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบาตร และวิหารพระครูชยาลังการ ปูชนียวัตถุประกอบไปด้วย พระพุทธรูป และเจดีย์ศิลปะพม่า (พระธาตุ)
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ