saostar

Banner โฆษณา

ผู้ว่าชลบุรีร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน                ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีร่วมเป็นกำลังใจให้นักเรียนในโรงเรียนศรีราชาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ที่เข้าร่วมประกวดโครงการทูบีนัมเบอร์วันในระดับประเทศ
                วันนี้ (23 พ.ค.) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางมาให้กำลังใจ ครูและนักเรียนในโรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรีและวิทยาลัยอาชีวศึกษา ศรีราชา  ที่ผ่านเข้าร่วมโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ในระดับประเทศ พร้อมให้การต้อนรับ นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พันตำรวจโทหญิงรุ่งนภา ประสานพานิช ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร นายกานต์  กล้าตลุมบอน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ด้วย
การประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE แบ่งประเภทการประกวด ได้แก่การประกวดผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE และ การประกวดกิจกรรมพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นการดำ เนินงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง พัฒนาความร่วมมือในการดำ เนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มสมาชิกให้ เข้มแข็งและสามารถขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เปิดโอกาสในการแสดงออกของกลุ่มเป้าหมายหลักซึ่งเป็นเยาวชน สู่ความเป็นหนึ่งตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง  สร้างความเข้มแข็ง ความต่อเนื่อง และความยั่งยืนในกลุ่มเครือข่ายสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งนี้ทั้งสองโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแสดง  การจัดบูธนิทรรศการ การเล่นตนตรี ผลงานการประดิษฐ์ของนักเรียน การเล่นดนตรี และการกีฬา ไว้คอยต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ได้รับชมกันอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ