saostar

Banner โฆษณา

อจน.เปิดศูนย์ฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย


            องค์การจัดการน้ำเสียเปิดศูนย์ฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของผู้ปฏิบัติงานด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีความรู้ความเข้าใจในส่วนประกอบของการทำงาน ให้มีความเชี่ยวชาญนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
                วันนี้ ( 25 พ.ค.) นายชัยเกียรติ ห่านสัมฤทธิ์ ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมด้วย นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของผู้ปฏิบัติงานด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีความรู้ความเข้าใจในส่วนประกอบของการทำงาน ให้มีความเชี่ยวชาญนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี

                ศูนย์ฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองศรีราชา เกิดขึ้นเนื่องจากการที่ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองศรีราชาเป็นระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน สถานีสูบน้ำเสีย 1 แห่ง ถังดักกรวดทราย ถังเติมอากาศ ถังตกตะกอน ระบบฆ่าเชื้อโรค และระบบกำจัดตะกอน ออกแบบที่อัตราการไหลเฉลี่ย 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดให้เป็นศูนย์การฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย มีอุปกรณ์การฝึกอบรมเทคนิคระบบน้ำเสีย แบบจำลองเครื่องมือต่าง ๆ ประกอบด้วย ชุดฝึกการควบคุมมอเตอร์ด้วยระบบไฟฟ้า ชุดฝึกระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ ชุดฝึกการตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำ ชุดฝึกการต่อวงจรไฟฟ้า ชุดทดสอบการรีดตะกอนแบบสายพาน และชุดทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของปั๊ม

                โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่จะมาฝึกอบรมได้แก่ เจ้าหน้าที่ วิศวกร ช่างเทคนิค ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบบำบัดน้ำเสีย สถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเครื่องมืออุปกรณ์การฝึกอบรมดังกล่าว จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้สำหรับการปฏิบัติงานระบบบำบัดน้ำเสียที่รับผิดชอบและเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสียทุกประเภทได้เป็นอย่างดี
                ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ