saostar

Banner โฆษณา

โรงพยาบาลสมเด็จ ฯ จัดงานวันพยาบาล พร้อมมอบรางวัลดีเด่น


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาด ไทยจัดงานวันพยาบาลสากลประจำปี 2560 และมอบรางวัลให้แก่บุคคลากรของทางโรงพยาบาลเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณงามความดีและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงพยาบาล
                 ที่ อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้มีการจัดงานวันพยาบาลสากลประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อกิจกรรม พยาบาล เสียงแห่งพลังนำความสำเร็จ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในการเปิดงาน
 เพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาล พยาบาลระดับปฏิบัติการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รวมพลังเพื่อรณรงค์ป้องกัน และแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพความเป็นอยู่โดยรวมของประชาชน จนเกิดความเข้มแข็งของระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน     ซึ่งในวันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันที่สภาพยาบาลระหว่างประเทศ กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล เพื่อระลึกถึง มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเพื่อเป็นการเผยแพร่การจัดบริการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ทำให้ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ ได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจร ซึ่งภายในงานได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น และบุคลากรดีเด่นที่ได้รับการยกย่องจากภายนอกโรงพยาบาล รวมทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย การจัดแสดงนวัตกรรมสร้างสรรค์จากองค์กรภายในโรงพยาบาล และนิทรรศการประวัติ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้  1.บุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาล  ได้แก่ นางวิไลลักษณ์  ประยูรพงษ์  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาลด้านบริหาร
2.รางวัลพยาบาลดีเด่นสาขาการบริหารพยาบาลจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ได้แก่ นางอุษณีย์  จรเขต  หัวหน้าหอผู้ป่วยตึก สก.5
3. รางวัลบุคลากรดีเด่น สภากาชาดไทย ได้แก่ นางสาวรจนา  ศักดิ์วัฒนกำจร หัวหน้าหอผู้ป่วยตึกสว่างวัฒนา  นางสาวนฎา งามเหมาะ พยาบาล 6 หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงชั้น 4 ตึก มหิดลอดุลยเดช  นางเยาวลักษณ์  บุญเฌอ ผู้ช่วยพยาบาล 4 หอผู้ป่วยพิเศษ ตึก สิริกิติ์ ชั้น 5  นางสุชาดา  สงศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 สำนักงานฝ่ายการพยาบาล และนางสาวขันทอง  แสนศรี คนงานทั่วไป สำนักงานฝ่ายการพยาบาล


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ