saostar

Banner โฆษณา

จิสด้าจัดโครงการแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน


            สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน จังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ในเรื่องภูมิสารวนเทศ การวางแผนเมืองยุคใหม่ ชิงโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรีและศึกษาดูงานสาธารณรัฐเกาหลีใต้
                วันนี้ (23 พ.ค.) ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) พร้อมด้วย นายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ได้จัดโครงการแข่งขันนักวางแผนและพัฒนาจังหวัด EEC ระดับเยาวชน จังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ในเรื่องภูมิสารวนเทศ การวางแผนเมืองยุคใหม่ เป็นกลไกสำคัญในการนำความรู้สู่การพัฒนาพื้นที่ ให้เยาวชนเป็นนักวางแผนยุคใหม่ ที่มีสมรรถนะในด้านนักคิดที่มีวิสัยทัศน์และนักพัฒนา นักวางแผน และเป็นเวทีรวบรวมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารและวางแผนเมืองยุคใหม่ให้กับเยาวชนในจังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ(EEC) โดยมีนายสมบูรณ์ อรุณพงษ์ รองศึกษาธิการภาค 9 ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการ ภาค 9 นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา   นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล เลขาธิการหอการค้าจังหวัดชลบุรี และตัวแทนโรงเรียนในจังหวัดเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) เข้าร่วม
                โดยในวันนี้เป็นการแนะนำวิธีการแข่งขัน ทำความเข้าใจกับตัวแทนโรงเรียนเพื่อให้ทราบวัตถุประสงค์ วิธีการ กติกา ของการแข่งขัน  โดยรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 อายุระหว่าง 16-17 ปี จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง มาเข้าร่วมการแข่งขันในระหว่างวันที่ 23-31 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อทีมผู้แข่งขันในวันที่ 5 มิถุนายน ผ่านช่องทาง www.gisda.or.th  หรือเฟชบุ๊ค Eec2017 Junoir City Planner รอรับยูสเซอร์เนม พาสเวิร์ด ที่ใช้ในการแข่งขัน แล้วในวันที่ 16-18 มิถุนายน จะแข่งขันในรอบคัดเลือกทางระบบออนไลน์ ก่อนที่จะประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือก 15 ทีมจาก 3 จังหวัด เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 20 มิถุนายน แล้วมาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ เข้าค่าย Eec Junoir City Planner ในระหว่างวันที่ 14-16 กรกฏาคม และประกาศผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2017 ณ อาคารภูมิสารสนเทศ  สิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยทีมชนะเลิศจะได้รับโล่เกียรติยศนายกรัฐมนตรีและศึกษาดูงานสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2560ต่อไป
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ