saostar

Banner โฆษณา

กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าโครงการ OPOAI ดูการผลิตสินค้าหนังจระเข้


กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าโครงการ OPOAI เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ก้าวไปสู่ อินดัสทรี้ 4.0 โดยมาดูกระบวนการผลิตของบริษัทศรีราชาฟาร์ม เอเชีย จำกัด ผู้ผลิตสินค้าที่มีวัสดุมาจากหนังจระเข้
วันนี้ (16 พ.ค.60) ที่ บริษัท ศรีราชาฟาร์ม (เอเชีย) จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค ตามนโยบาย One Province One Agro-Industrial Product หรือ OPOAI (โอปอย) ภายใต้การกำกับการดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นโครงการที่เกิดจากความพยายามของภาครัฐที่ได้น้อมนำปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มาปรับใช้และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ โดยดึงศักยภาพของวัตถุดิบในพื้นที่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในเรื่องการ ก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 โดยมี นายสุชาติ ปัญญาสาคร  รองประธานกรรมการ บริษัท ศรีราชาฟาร์ม(เอเชีย)จำกัด   ให้การต้อนรับ
นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  เปิดเผยว่า โครงการโอ-ปอย ได้จัดทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าไปให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ  ผ่านแผนงานพัฒนาที่ครอบคลุม ใน 8 ด้าน ประกอบด้วย แผนงานบริหารจัดการโลจิสติกส์ แผนการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิต แผนการปรับปรุงคุณภาพและพัฒนางาน แผนการลดต้นทุนพลังงาน แผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนการตลาด แผนบริหารจัดการด้านการเงิน และแผนการจัดการสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งการทำงานของทีมที่ปรึกษาจะเข้าไปศึกษาข้อมูลของสถานประกอบการจากคณะผู้บริหารของสถานประกอบการ เพื่อดูว่าสมควรที่จะเข้าพัฒนาในแผนงานไหนมากที่สุด เมื่อได้ข้อสรุปทางทีมที่ปรึกษาจะมีแผนการดำเนินงานให้ปฏิบัติจริง และติดตามผล พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเป็นระยะๆ รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงานโดยประมาณ 4-6 เดือนจึงจะเสร็จสิ้นโครงการ
สำหรับในปีงบประมาณ 2560 มีสถานประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 200 ล้านบาท ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศเข้าน่วมโครงการจำนวน 171 ราย  จำนวนแผนงาน 260 แผนงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างตรวจติดตามการดำเนินโครงการ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ