saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลเมืองศรีราชาประชุมประชาคมชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี


            เทศบาลเมืองศรีราชาจัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี โดยให้ประชาชนได้นำเสนอแผนที่ประชาชนต้องการอย่างเร่งด่วนให้กับผู้บริหารนำไปเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
เทศบาลเมืองศรีราชา นำโดย นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วยนายจิร จักกะพาก นายปรีชา เรืองอร่าม นายชรัชร์ สุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ร่วมการประชุมประชาคมชุมชนเพื่อนำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ฉบับเพิ่มเติม และฉบับเปลี่ยนแปลง พร้อมรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและตรงตามความต้องการของชุมชนให้มากที่สุด  โดยมีประชาชน ตัวแทนจากหน่วยงานเข้าร่วมนำเสนอความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเทศบาลเมืองศรีราชาได้แบ่งยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ได้ดังนี้คือ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการปกครอง  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การสร้างที่พักถังขยะรอบตลาดสดเทศบาลเมืองศรีราชา โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การก่อสร้างที่พักอาศัยพนักงานเทศบาล ก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลโครงการเงินอุดหนุนชุมชนทั้ง 13 ขุมขนในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ชุมชนละ หนึ่งแสนบาท เป็นต้น
 ซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีประชาชนได้นำเสนอปัญหาและความเดือดร้อนที่ต้องเร่งแก้ไขและเสนอแผนที่ไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับทางคณะผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารจะนำปัญหาดังกล่าวไปพิจารณาและนำลงบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ