saostar

Banner โฆษณา

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ฯสัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์ ในยุค 4.0


สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) จัดสัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์ "สวัสดิภาพสัตว์จะเป็นอย่างไรในยุค 4.0" เพื่อพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยไปสู่องค์กรที่เป็นสากล
วันนี้( 3 มิ.ย.)  นายธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ นายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย(TSPCA) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร นายสัตว์แพทย์อลงกรณ์ มหรรณพ นายสัตวแพทย์ยันต์ สุขวงศ์ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้จัดงานสัมมนาเครือข่ายผู้รักสัตว์ทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 ในหัวข้อ "สวัสดิภาพสัตว์จะเป็นอย่างไรในยุค 4.0 " โดยมีองค์กรเครือข่ายผู้รักสัตว์ ทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วทั้งประทศเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรม เคปราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
นายธีระพงศ์ เปิดเผยว่า " สมาคมฯ ดำเนินงานด้านป้องกันการทารุณกรรมและการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์มาโดยตลอด กว่า 23ปี โดยได้ริเริ่มและผลักดันกฎหมายเพื่อสวัสดิภาพสัตว์และป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ ซึ่งประกาศเป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 อย่างไรก็ตามกว่า 2 ปี ที่ผ่านมาก็มีบทพิสูจน์ว่ากฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ได้จริงซึ่งเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่ดีของสังคมในระดับหนึ่ง แต่กฎหมายก็เป็นแค่เครื่องมือในการอำนวยความยุติธรรมเท่านั้น ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรม เจตนาและจิตสำนึกของคนที่มุ่งกระทำผิดจนเป็นนิสัยได้
สมาคมฯ พร้อมที่จะขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้ความรู้ ร่วมกันแสดงบทบาท ความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ในด้านต่างๆ อันจะเกิดประโยชน์ทำให้เกิดการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยไปสู่องค์กรที่เป็นสากลได้รับการยอมรับทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ"
ส่วนหนึ่งของการจัดงานสัมมนาฯ ได้จัดกิจกรรม แชร์ ไลค์ ได้บุญ "ปล่อยนก บุญ หรือ บาป?"  ทางยูทูปของสมาคมฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ได้เห็นถึงคุณค่าและสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปล่อยนกว่าเป็นบุญหรือบาป การจับหรือปล่อยนกก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญแม้จะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมา แต่วิธีการจับนกเพื่อปล่อยนั้น เป็นการสนับสนุนวงจรธุรกิจค้าชีวิตนก อันจะนำมาสู่การทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งนกบางชนิดก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง การค้าหรือครอบครอง ก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 อีกด้วยข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ