saostar

Banner โฆษณา

สมิติเวช ศรีราชาประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลคุณธรรม


โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชาประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลคุณธรรมของหน่วยงาน  สะท้อนถึงอัตลักษณ์ขององค์กร  "ซื่อสัตย์ ใส่ใจ ธำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน"
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลคุณธรรมของหน่วยงาน โดยนโยบายสนับสนุนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ในด้านการให้บริการทางการแพทย์ด้วยระบบคุณธรรม การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ สะท้อนถึงอัตลักษณ์ขององค์กรที่ว่า "ซื่อสัตย์ ใส่ใจ ธำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน" โดนมี นพ. ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และพนักงานโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เข้าร่วมพิธี
การเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ด้วยการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง บนพื้นฐานทางศีลธรรม  ควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
จึงได้กำหนดกลยุทธ์ในการเป็น. "โรงพยาบาลคุณธรรม"  ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของพนักงานทุกคน ช่วยกันคิดจนตกผลึกออกมาเป็นอัตลักษณ์ ของโรงพยาบาลคุณธรรมที่ว่า "ซื่อสัตย์ ใส่ใจ ธำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน" และในปี 2560 นี้คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม มีโครงการพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมอย่างแท้จริงและสามารถดำรงคุณธรรมไว้ได้อย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ