saostar

Banner โฆษณา

อบจ. ชลบุรี ร่วมใจห่วงใยประชาชน รับฟังปัญหาและช่วยเหลือประชาชน


อบจ.ชลบุรี จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 11 เพื่อให้สภาท้องถิ่นในพื้นที่รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นและเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วันนี้ (22 มิ.ย.) นายวิทยา  คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่11 เพื่อให้สภาท้องถิ่นในพื้นที่รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นและเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีนายวรญาณ  บุญณราช นายอำเภอศรีราชา และนายสมศักดิ์  เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วม ณ  หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

กิจกรรมในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลตำบลบางพระ เทศบาลนครแหลมฉบัง และองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ  ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในพื้นที่รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นและเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เข้าร่วมโครงการ

 ประกอบด้วยการมอบถุงยังชีพ 1262 ราย ไม้เท้าค้ำยัน 78 ราย แว่นตา 63 ราย และยังมีหน่วยราชการต่างๆมาให้บริการฟรีแก่ประชาชน อาทิ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจโรค ตรวจสายตา ทำฟัน บริการตัดผมชาย-หญิง ฟรี และสินค้า OTOP อีกมากมาย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 38 หน่วยงาน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ