saostar

Banner โฆษณา

ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ สทบ. สำนักงานคุณธรรม

     
สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสทบ. สำนักงานคุณธรรม  เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรทุกคนในทุกระดับ ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาวินัยและความถูกต้อง
วันนี้( 3 มิ.ย.) นายชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ สทบ. สำนักงานคุณธรรม เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรทุกคนในทุกระดับ ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาวินัยและความถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการยอมรับของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม ได้รับรู้ในด้านความโปร่งใส และเป็นการปฏิรูปกรมศุลกากรให้เป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล ที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
    ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีนโยบายกำหนดให้กระทรวงการคลังเป็นกระทรวงที่ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการปากสระจากการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นหน่วยงานแรกของประเทศ และให้กรมศุลกากรเป็นกรมนำร่องในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมศุลกากรจึงได้กำหนดโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 คือ โครงการศุลกากรคุณธรรม โดยให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
       สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้รับมอบหมายภารกิจในการเป็นหน่วยงานนำร่อง "สำนักงานคุณธรรม" ภายใต้โครงการ ศุลกากรคุณธรรม ดังนั้นศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จึงได้ตกลงใช้ร่วมกันสร้างองค์กรคุณธรรมและการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสทบ. สำนักงานคุณธรรม ตามแนวทางในการสร้างองค์กรคุณธรรม ของศูนย์โรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สทบ. เข้ารับการอบรม 140 ท่าน ร่วมกันระดมความคิดเห็น กำหนดคุณธรรม 3 ประการ แปลงสู่นโยบายและแนวทางปฏิบัติ เเบ่งออกเป็น 2รอบ โดยอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในวันเสาร์ ที่3 มิถุนายน 2560 และอบรมให้กับผู้บริหาร ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 และจะมีการติดตามประเมินผลการแก้ไข ปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ตลอดระยะเวลา 1 ปีประโยชน์ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้  จะทำให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรปฏิบัติตนตามจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร มีคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศุลกากร โปร่งใส ไร้ทุจริต ที่มั่นคง ยั่งยืน  และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติด้านความโปร่งใสขององค์กรศุลกากรโลก
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ