saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด


อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด โดยมีการจัดวิ่งรอบเมืองศรีราชา ระยะทาง 2  กม. พร้อมร่วมกล่าวปฏิญาณตน ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
นายวรญาณ  บุญณราช  นายอำเภอศรีราชา ,นายธานี  รัตนานนท์   นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ,นางจินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ,นายสุพงษ์  พันธ์เฉลิมชัย  รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  รักษาการนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์  ,นายสมเจตน์  เกตุวัตถา  นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ ,นักเรียน ,นักศึกษา , ประชาชน พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับ 1,000 คน 
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อร่วมกัน ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติดโดยร่วมกันวิ่งจากสวนสุขภาพเกาะลอยศรีราชา ไปในตลาดศรีราชา และไปสิ้นสุดยังที่ว่าการอำเภอศรีราชา ระยะทางรวม 2 กิโลเมตร  โดยใช้เวลาประมาณ  1 ชั่วโมง เสร็จสิ้นกิจกรรม
หลังจากนั้นนักวิ่งทุกคน ได้ไปรวมตัวที่อาคารศรีราชาประชาคม  เพื่อร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  เนื่องจากในวันที่ 26  มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก กอปรกับเพื่อถวายราชสักการะ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ ๙  ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในด้านการแก้ไขปัญหายาเพสติด
โดยในเวลาต่อมา นายวรญาณ  บุญณราช  นายอำเภอศรีราชา ได้เป็นประธานแสดงเจตนารมณ์ ร่วมต่อต้านยาเสพติด โดยเชิญนักกีฬาและนักวิ่งทุกคน ร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน  จะไม่เสพ ,ไม่ค้า.ไม่ผลิต และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท พร้อมทั้งจะร่วมกันทำความดี ,ทำประโยชน์ ,เฝ้าระวังมิให้ยาเสพติดมาทำลายตัวข้าพเจ้า


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ