saostar

Banner โฆษณา

นิคมแหลมฉบังสร้างเครือข่ายเยาวชนสายสืบสิ่งแวดล้อม


                นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังสร้างเครือข่ายเยาวชนสายสืบสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเฝ้าระวัง ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ในการดำเนินงาน CSR การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

                วันนี้ (20 มิ.ย.) นางสาวพิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้จัดโครงการสายสืบสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเฝ้าระวัง ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบนิคมฯ พร้อมครู อาจารย์ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

                สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานด้าน CSR การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ และการเฝ้าระวังด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน


                โดยโครงการนี้จะผสมผสานการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับตัวแทนเยาวชนที่ได้รับการอบรม ไปเผยแพร่ต่อไปยังครอบครัว เพื่อน และชุมชน  เพื่อให้กลุ่มคนในชุมชนช่วยดันรักษา ฟื้นฟู สภาพสิ่งแวดล้อม รู้จักปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมที่เสียไปให้กลับคืนมาสู่สภาพที่สมบูรณ์ต่อไป ซึ่งทางนิคมอุตสาหกรรมจะนำนักเรียนโดยรอบนิคมฯ ไปศึกษาดูงานยังบริษัทจัดการน้ำเสียของนิคมฯ รวมทั้งเข้าไปซึมซับวิธีการดูแลรักษาผืนป่าชายเลนที่เป็นแหล่งธรรมชาติผืนสุดท้ายของชาวชุมชนแหลมฉบังด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ