saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบังเปิดพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมไทย


 ที่โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ได้เป็นประธานในพิธี เปิดพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมไทย พร้อมด้วยนางพรรณพรรษ หัตถวงษ์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา, สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมในพิธี
 ด้านนายสันติ กล่าวว่า สำหรับพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมไทย แห่งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น ได้เกิดความตระหนัก เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสวนภูมิปัญญาความเป็นไทย ที่สร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
 อีกทั้งยังเป็นการสร้างเด็กและเยาวชนที่แข็งแรง มีรากแก้ว ไม่ภูกลืนไปกับกระแสโลกาภิวัฒน์ โดยปราศจากดุลยภาพทางปัญญาความรู้ที่จะอนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ต่อไปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ