saostar

Banner โฆษณา

ปตท นำชุมชนเยี่ยมชมโครงการและรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม


ปตท.นำชุมชนเยี่ยมชมโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม พร้อมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ระยะก่อสร้างจนถึงระยะดำเนินการ
วันนี้ (21 ก.ค.60) ที่ห้องประชุมคลังก๊าซเขาบ่อยา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวิชิตพงศ์ ชื่นวรทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นำตัวแทนจากเทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้นำชุมชน เยี่ยมชมโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา (วางท่อพาราไซลีนเพิ่มเติม)
นายวิชิตพงศ์ ชื่นวรทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและวางท่อพาราไซรีนของคลังน้ำมันศรีราชา ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ. ศ.2559 ที่ผ่านมา และปัจจุบันได้เปิดดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ระยะก่อสร้างจนถึงระยะดำเนินการในปัจจุบัน
ซึ่งการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ ในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อที่โครงการฯ สามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาโครงการพลังงานสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ