saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบังสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษกว่าสองล้านบาท


ท่าเรือแหลมฉบังมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กว่าสองล้านบาท
ที่ห้องประชุมสโมสรท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 7 โรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 2,194,502 บาท โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานชุมชน คณะผู้บริหารและอาจารย์ด้านภาษาอังกฤษ เข้าร่วมในพิธี
ร.ต.ต.มนตรี กล่าวว่า ท่าเรือแหลมฉบัง ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ในกรอบการดำเนินกิจกรรมด้านโครงการสวัสดิการสังคม คุณภาพชีวิต ซึ่งเห็นว่าการพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่สากลจะต้องมีศักยภาพ ในการคิดอ่านและสร้างสรรค์ โดยใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษสื่อสาร รวมทั้งทักษะในการใช้เทคโนโลยี ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงให้การสนับสนุนและวางพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน มุ่งเน้นกระบวนการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ
เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ให้มีประสบการณ์ตรงในการฝึกภาษาอังกฤษและร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับครูภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา โดยจะให้เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง ให้เยาวชนเรียนรู่ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ตามระดับชั้น และที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สำหรับโรงเรียนที่ได้รับทุนทั้ง 7 โรงเรียน ดังนี้  โรงเรียนบ้านบางละมุง โรงเรียนวัดแหลมฉบัง โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม โรงเรียนอนุบาลบางละมุง โรงเรียนบ้านนาวัง โรงเรียนบ้านโรงหีบ และโรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ด 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ