saostar

Banner โฆษณา

โรคแพ้ภูมิคุ้มกันตนเองอันตราย รพ สมเด็จให้ความรู้ พบป่วยเพิ่ม


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดการประชุมเสวนาวิชาการ คนต่อสู้โรคเอสแอลอี หรือโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตนเอง ครั้งที่ 3 พบผู้ป่วยโรคนี้ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมักจะเกิดกับผู้หญิง

วันนี้(22 ก.ค.) พ.ญ.พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดการประชุมเสวนาวิชาการ คนต่อสู้โรคเอสแอลอีครั้งที่ 3 เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยโรคเอสแอลอี และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและทักษะในการดูแลตนเอง โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ บวรเสรีไผท รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ชมรมคนต่อสู้โรคเอสแอลอี และผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมเสวนาเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเทพรัตน์การุญ 1 ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผุ้สูงอายุ สภากาชาดไทย

พ.ญ.พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร เปิดเผยว่า โรคเอสแอลอีเป็นโรคที่เกิดจากภาวะภูมิต้านทานต่อต้านตนเอง มักจะเกิดในหญิงวัยเจริญพันธุ์ โรคนี้สามารถเกิดได้กับทุกอวัยวะ อาจจะก่อให้เกิดความทุพพลภาพ ในกรณีที่อาการรุนแรงอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อครอบครัว เศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันในประเทศไทยพบผู้ป่วยที่เป็นโรคเอสแอลอีมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และมีความจำเป็นต้องรักษาด้วยยากดภูมิต้านทานเพื่อควบคุมโรค

ซึ่งการดูแลตนเองมีความสำคัญที่ช่วยให้ควบคุมโรคได้ดียิ่งขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคและการรักษา จึงมีความสนใจในการพัฒนาทักษะการดูแลตนเองของผู้ป่วย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และสนับสนุนให้ครอบครัวของผู้ป่วยเข้ามามีส่วนช่วยในการรักษาของผู้ป่วย โดยร่วมมือกับชมรมคนต่อสู้โรคเอสแอลอี รวมทั้ง ผศ.ดร. ทศมา รัตนศิริพงศ์ พญ.ธนรัตน์ ศุภศิริ คุณพรเพ็ญ เมธาจิตติพันธ์ และเภสัชกรรุ่งนภา ส่งรัศมีทอง เป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้

โรคเอสแอลอีเป็นโรคไม่ติดต่อ เป็นโรคที่เกิดจากภูมิต้านทานทำร้ายตนเอง โดยภูมิต้านทานไม่สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายกับเซลล์และเนื้อเยื่อของตนเองทำให้ภูมิต้านทานคิดว่าเซลล์ปกตินั้น เป็นสิ่งแปลกปลอมจึงได้ไปทำร้ายเซลล์นั้นซึ่งผลทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะนั้นๆ ซึ่งจะมี การอักเสบ ร้อน แดง บวม และอาจปวดได้ ถ้ามีการอักเสบเป็นระยะเวลานานก็จะทำให้เนื้อเยื่อนั้นถูกทำลายและไม่สามารถทำหน้าที่ได้ปกติ

รวมทั้งปัจจัยทางด้านพันธุกรรมร่วมกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลให้เกิดความผิดปกติของระบบภูมิต้านทานในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น ความไม่สมดุลของฮอร์โมนในวัยเจริญพันธ์ ความเครียด ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเช่น แสงแดด การติดเชื้อไวรัส ยา เป็นต้น
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ