saostar

Banner โฆษณา

ทม.ศรีราชา นำข้าราชการ-ลูกจ้าง ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต

 ทม.ศรีราชา นำข้าราชการ-ลูกจ้าง ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้การบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลฯ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ

วันนี้(31 ก.ค.) นายธานี  รัตนานนท์  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  พร้อมคณะผู้บริหาร ,พนักงานเทศบาล ,พนักงานครู,ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชาทุกคน  รวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อร่วมกันประกาศเจตจำนง เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส  เพื่อให้การปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ ,สุจริต ,ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โดยการประกาศเจตจำนงในครั้งนี้  คือ 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การบริหารงานและปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ 2.ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ  3. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน หรือส่อการทุจริต การให้ หรือการรับประโยชน์ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  4 .พร้อมรับผิด เมื่อเกิดความผิดพลาดในการบริหารงานหรือเกิดความไม่เป็นธรรม หรือการทุจริตขึ้นในหน่วยงานและพร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบหากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม

นายธานี  กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนั้น  5.เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติ ให้บุคลากรในสังกัด ได้มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 6. พร้อมจะส่งเสริมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 7.ให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองบุคลากร หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแส หรือหลักฐานเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือ 8. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 9.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนแจ้งข้อมูล ข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมและทุกช่องทางการร้องเรียนของเทศบาลฯ
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ